Kerkstraat 342-344 *

Kerkstraat 342-344 *, J.M. Polman-Blekkink, 30 december 1911

Totdat HIJ komt
Deze gedenksteen gelegd door
W.J.M. Polman-Blekkink
Den 30sten December 1911

Datum van steenlegging

30 december 1911

Steenlegger(s)

J.M. Polman-Blekkink

Achtergrond steenlegger(s)

Wilhelmina Johanna Maria Blekkink (1878-1961) was de echtgenote van Gerrit Roelof Polman (1868-1932). Polman stichtte in 1907 in Amsterdam naar Amerikaans voorbeeld de eerste Nederlandse pinkstergemeente. Polman, een ex-officier van het Leger des Heils, was de voorman en vormgever van de pinksterbeweging in Nederland. Hij evangeliseerde zeer actief en richtte in verschillende gemeentes pinkstergroepen op. Na een conflict vertrok het echtpaar in 1930 naar Zandvoort.


Pand

Het gebouw van de kerkgemeente draagt de naam Immanuël. Het werd in 1911-1912 gebouwd naar ontwerp van architect C. de Groot, en in 1912 in gebruik genomen. Op de begane grond bevond zich de kerkzaal, voorzien van fraaie glas-in-loodramen. Het echtpaar Polman-Blekkink betrok de woning op de eerste etage. Na het vertrek van de Pinkstergemeente en van de Polmans in 1930, werd het pand in gebruik genomen door de gereformeerde gemeente. Volgende gebruikers waren de Evangelische Broedergemeente (1968-1994) en de Russisch-Orthodoxe kerk St. Nicolaas van Myra. Momenteel heeft het pand een kantoor- en woonfunctie.

Boven de hoofdingang ziet men een gevelsteen met de naam Immanuël, wat betekent 'God met ons' (Mattheüs 1: 23); het is ook de naam die aan Jezus wordt gegeven (Jesaja 7:14).

De pinkstergemeente

Op de gedenksteen van de eerste steenlegging staat het woord HIJ in hoofdletters. Dit verwijst naar de belofte dat de Heilige Geest op aarde terugkeert, een vast uitgangspunt van de pinksterbeweging: ‘Want zo dikwijls gij dit brood eet en den beker drinkt, verkondigt gij den dood des Heren, totdat Hij komt’ (I Corinthiërs 11: 26-27). Op Pinksteren, dat is vijftig dagen na Pasen, herdenken de christenen de uitstorting van de Heilige Geest. In onder andere de Westerkerk en de Zuiderkerk werd na het voltooien van de bouw de eerste predicatie (dienst) gehouden op pinksterdag.

De Pinksterbeweging is een christelijk-evangelische stroming binnen de protestante kerkgenootschappen. De beweging is begin 20ste eeuw ontstaan in de Verenigde Staten, aanvankelijk vanuit de zwarte gemeenschap. Na een bezoek aan de VS introduceerde de evangelist Gerrit Polman (1868-1932) vergezeld door zijn vrouw Wilhelmina Blekkink in 1908 de pinksterbeweging in Nederland. Het pentecostalisme (pentecoste = Pinksteren) is een sterk activistische beweging die teruggrijpt op een vrij letterlijke interpretatie van de Bijbel en sterk de nadruk legt op de kruisdood van Jezus. De doop ondergaat de gelovige bewust, als men (jong)volwassen is. Aan de diensten wordt vaak met overgave deelgenomen. Met name onder de Caribisch-Afrikaanse migrantengemeenten vindt men veel leden van de pinkstergemeente.